onsdag 31 mars 2010

Liedl-kampanj

Den sexiga matvarukedjan Von Liedl håller just nu på med en kampanj om hur billiga de är. Konstigt, jag som trodde att mat skulle vara bra först och främst ...

Här kommer deras anledningar.

1. Våra butikslokaler. En del säger att våra butiker är tråkiga. Vi skulle säga att de är smarta. Mysig belysning*, snygga hyllor och skojig teknik kostar pengar. Och i slutändan är det alltid kunden som betalar. Vi har valt bort det. Därför har vi lägre pris.

2. Våra inköp. Vi är en stor kedja som finns i många länder. Så när vi hittar riktigt bra varor** beställer vi massor. Det gillar leverantörerna och ger oss bättre priser. Det vi köper billigt kan vi sedan sälja billigt. Därför har vi lägre pris.

3. Vårt sortiment. I många affärer kan du hitta onödigt många sorters varor av samma sak, till exempel 10 olika sorters ketchup***. Det blir dyrt för affärerna och deras kunder. Vi har valt att bara jobba med de varumärken vi tycker är godast, och istället köpa in mer av dem. Därför har vi lägre pris.

4. Inga fördyrande mellanhänder. Vi har valt att inte arbeta med fördyrande mellanhänder. Istället köper vi maten direkt från de som tillverkar den. Det ger oss full kontroll över varornas kvalitet**** och vi slipper onödiga påslag. Därför har vi lägre pris.

5. Vårt miljötänk. Smarta ventilationssystem, värmeåtervinning, energisnål belysning och lock på frysarna är några förklaringar till hur vi sparar in på onödig energiförbrukning. Ju mindre vi betalar för el, desto lägre priser kan vi hålla*****. Därför har vi lägre pris.


Sedan har jag fyllt på med några till, som jag kan tänka mig inte är helt långt från sanningen de heller:

7. Dåligt betalt. I den mån vi kan undviker vi att ge både de som arbetar för oss, men särskilt de som producerar maten att få skäligt betalt. Därför har vi lägre pris.

8. Undvik närproducerat. Närproducerat betyder ofta småskaligt och småskaligt är inget vi håller på med på Liedl. Dessutom innebär små skördar och fler kontakt med t.ex. lokala grönsaksodlare mer administration, så sånt håller vi inte på med. Därför har vi lägre pris.

9. Utfiskning? När man talar om utfiskning av olika arter så handlar det egentligen om att man inte vet med säkerhet hur mycket fiskbestånden har minskat. Det är inte olagligt att fiska fiskarter som befaras vara hotade. Odlingar och certifieringar som Marine Stewardship Council kostar dessutom pengar. Vi hoppas istället på det bästa. Därför har vi lägre pris.

10. Djuren bryr sig inte. Vad bryr sig egentligen djur om huruvida de får gå ute eller inte. En ko som aldrig betat gräs kan helt enkelt inte veta att det skulle vara mer naturligt än benmjöl i mysig varm inomhusmiljö. Vi tar hänsyn till våra kunder som är människor, inte kossor. Därför har vi lägre pris.

11. Opersonligt. Vi tror inte att människor tycker att det är viktigt att träffa andra människor. Det blir inte heller viktigare för att man kallar det personlig service. Därför har vi inga delikatessdiskar eller liknande där du blir personligt bemött. Därför har vi lägre pris.

Mina tankar om deras egna argument:
* allvarligt talat, hur mycket kostar det att inte bara smälla upp lysrör i en lagerlokal och sedan kalla det affär?
** konstigt, jag har aldrig hittat de här bra varorna som de snackar om på Liedl ...
*** kanske till och med en ekologisk?

**** ni skulle alltså kunna kontrollera kvalitéten om ni ville, teoretiskt sett, bra att veta.
***** jaha, så det var inte alls av miljöskäl ni gjorde detta. bra att veta. det förklarar bristen på ekologiskt tänk.

söndag 28 mars 2010

Ernesto Sings

Hi all!
Last year I was in the process of trying to put together an album (for a label that shall remain un-named) under the name Ernesto Sings. One of these have already been put out in Japan a few years back. The basic idea was to do a compilation of various collaborations I've made through the years for those who didn't know one track but knew another (that's what happens when you work with a host of different producers).
Anyway, the album never left the ground and I've decided - while you're waiting for my first release on Pinku's and my label Rakkaus Records - to put together a playlist that gathers some bits available on Spotify.

Please enjoy!
Jonatan

STATELESS ft ERNESTO: FALLING INTO
ERNESTO: I GET SO ALONE
SWELL SESSION, SEIJI & ERNESTO: PREPARED TO GO
ERNESTO: EARN MY FAITH BACK
ATJAZZ, ERNESTO & C-ROK THE FURY: UNDERLINED (Mr Beatnik Italic Dub)
LANDSLIDE ft ERNESTO: SOLITARY
ERNESTO: I GET SO ALONE (Infiltrators' Radio Edit)
ATJAZZ, ERNESTO & C-ROK THE FURY: UNDERLINED (Wagon Cookin' Remix)
[re:jazz]: RELEASE YOUR MIND (Swell Session Remix ft Ernesto)
ARVID ft ERNESTO: TRY
PLEJ ft ERNESTO: YOU
ATJAZZ: PUT IT ON (Yoruba Suite)
ERNESTO: SICK N TIRED
ERNESTO: TIP TOE

fredag 26 mars 2010

Album+Find The Form, now on Spotify

I just saw that Ernesto: Album (including bonus remixes) + Find The Form (international version) are now up on Spotify. Funny thing is, I don't know who put it there. But hopefully that wont stop you from enjoying them!

best
Jonatan

fredag 19 mars 2010

Quinoa thai dinner


A strong recommendation from the Bäckelie kitchen: A lemongrass and coconut milk soup with fish stock, Pangasius, coriander, and black organic quinoa instead of rice. Substitue now.

måndag 15 mars 2010

Perfect snowy weekend and barbecue


We've been in Gnosjö this weekend, going downhill on a Snowracer (which was a little scary for my daughter, who only rode down once). After this outdoor adventure, we went to Bredaryd's own thai and mongolian pride: Restaurant Bambu. They do the typical buffe of pan asian dishes, but most of the buffe is anything but standard. The flavors are really good. And especially nice is the mongolian barbecue-corner.
My daughter had duck, chicken skewers in satay sauce, lamb in pepper and honey sauce, rice, potatoes, fillet of beef in cream sauce (something for the swedish tastebuds), deep fried chicken with sweet and sour sauce, carrots, paprika, mandarins, slices of melon, fried banana with syrup, and ice cream with sprinkles, and a tea spoon of coffee.
Luckily there was some food left for the rest of us as well.
The good thing is that although it's an all-you-can-eat-buffe, in the mongolian barbecue-corner you can mix meats, condiments and sauces. The fry-up-chef has some integrity and validates or dismisses your choice of meat-sauce-pairing, in a very discrete way. Essentially, if he thinks that the sauce goes well together with the meat, he adds it to the fry-up-table, otherwise he quietly discards the main part of the sauce along with the plate you handed him. I like.

lördag 13 mars 2010

Abstract: Young muslims and political left and right in Sweden

I've been working with it over the past year, and finally the time has come to publish it, my exam paper on young muslims' perspective on Swedish politics. The paper is written in Swedish, but will probably be included in a reworked version in a book later this year - in English. I will off course keep you posted. Meanwhile, here is my English abstract.


To what extent do young Muslims relate to the left-right-scale in Swedish politics?: A case study from SUM’s youth conference of 2009.

English Abstract

In Sweden there seem to be a growing concern about young people’s waning involvement in party politics. Another group that is sometimes described as uninvolved in politics is immigrants, living in worn down suburbs with low employment and education levels. In expressing sentiments like those above, it seems that “guilt” is shifted onto young people or immigrants. This essay explores another possibility, namely the hypothesis that the historical divide between a political left versus right may make little sense to parts of the population. If this holds true, it means that young people, immigrants and other people alike may in fact be willing to engage in politics if there was a party who catered for their full range of opinions.

Based on a survey conducted during SUM’s (Sweden’s Young Muslims) annual conference 2009, this paper touches on relevant research on Islam and politics in order to analyze the survey results. The paper also undertakes a critical analysis of one of the theories that argue for keeping left and right as a primary divide in party politics.

The intention was for the data to touch on groups both “young” and to some extent “im-migrant”, but even though the respondents can accurately be described as young, the image painted above regarding immigrants does not hold true for the respondents. Instead they live in big and small cities, and in city centres as well as in both wealthier and poorer suburbs. Moreover, the education level is high, and interest in party politics is anything but marginal.

The survey shows that the respondents agree with sentiments and proposals made both by parties positioned to the left and to the right. Interestingly enough however, the support for the parties positioned to the left (S, V and MP) is strong, and the support for the parties on the right (M, KD, FP and C) is minimal. The tendency of expressing opinions both “left” and “right”, but almost exclusively supporting left-oriented parties largely holds true for the majority of the respondents, and is an important finding from the undertaken survey. There is no party who caters for the whole range of opinions expressed by the respondents. This however, does not seem to hinder the respondents from expressing confidence for the parties positioned to the left. The findings supports the conclusion that left versus right is not necessarily a good primary divide in party politics for the respondents. Conducting the same or similar surveys on other parts of the population would enable a comparison to find out how wide spread or limited this phenomenon may be.

Download as PDF (the paper is in Swedish)

fredag 12 mars 2010

Abstract: Unga muslimer och politisk vänster-höger i Sverige

Här kommer mitt svenska abstract för uppsatsen:

I vilken utsträckning relaterar unga muslimer till vänster-högerskalan i svensk politik?: En fallstudie från SUMs ungdomskonferens 2009.


I Sverige uttrycks ibland en oro gällande unga människors dalande intresse för partipolitik. En annan grupp som ibland beskrivs som ointresserade av politik är invandrare, boende i slitna förorter där utbildningsnivån är låg och arbetslösheten är hög. När sådana åsikter ventileras tycks det som om dessa unga eller invandrare skuldbeläggs. Den här uppsatsen vill utforska en annan möjlighet, nämligen hypotesen att den historiska indelningen i politisk vänster kontra höger betyder allt mindre för delar av befolkningen. Om detta stämmer är det möjligt att unga människor, invandrare och andra delar av befolkningen skulle vara villiga att engagera sig politiskt om det fanns ett parti som stod för samtliga av ens åsikter.

Uppsatsen är baserat på en enkätundersökning genomförd under SUMs (Sveriges unga muslimers) årliga konferens 2009 och berör även relevant forskning om islam och politik. Uppsatsens företar sig också en kritisk analys av en av de teorier som argumenterar för ett fortsatt användande av vänster och höger som primära politiska skiljelinjer.

En förhoppning med uppsatsen var att säga något om både gruppen unga och gruppen invandrare, men även om respondenterna kan beskrivas som unga så stämmer den ovan målade bilden av invandrare dåligt in på de svarande. Dessa bor i såväl större som mindre städer, i statskärnan likaväl som i både mer eller mindre bemedlade förorter. Dessutom är utbildningsnivån hög och intresset för partipolitik är allt annat än marginellt.

Undersökningen visar att respondenterna håller med i sakfrågor och förslag från både höger- och vänsterorienterade partier. Däremot är stödet för S, V och MP – de tre partier som är positionerade mer till vänster – högt och stödet för M, KD, FP och C – de positionerade mer till höger – närmast minimalt. Det uttryckta stödet för både vänster- och högerförslag simultant med ett stort förtroende för partierna positionerade mer åt vänster kan sägas vara sant om merparten av studiens respondenter, vilket därför är en av uppsatsens viktigare resultat. Å andra sidan utgör det faktum att inget parti överensstämmer med hela respondenternas ”åsiktspaket” inget hinder för undersökningens unga muslimer att uttrycka förtroende för de mer vänsterpositionerade partierna. Detta resultat styrker slutsatsen att vänster kontra höger inte nödvändigtvis är en bra primär skiljelinje i partipolitiken för respondenterna. Att göra om samma eller en liknande undersökning på andra delar av befolkningen skulle möjliggöra en jämförelse för att ta reda på hur vanligt förekommande eller begränsat detta fenomen kan tänkas vara.

Ladda ned uppsatsen som PDF

torsdag 11 mars 2010

Nu är den här!

- uppsatsen alltså!

Efter att ha arbetat med den alldeles för länge, är det nu äntligen dags att publicera min uppsats här på bloggen. Den kommer även att publiceras via Göteborgs Universitet. Så småningom kommer den även ut i bokform, något nedkortad. Mer om detta senare. Men hur som helst, här är uppsatsen som hållit mig sysselsatt det senaste året, och handlar alltså om hur unga muslimer relaterar till den politiska vänster-högerskalan i Sverige. Jag återkommer i dagarna med abstracts också för den som vill tjyvläsa lite här på webben.

Mycket akademiskt nöje!
Jonatan

lördag 6 mars 2010

Excellent pairingFor dinner last night we had filet of Reindeer, with a redwine sauce, parsnip and vanilla puree, and roasted rootvegetables glazed with a cep-pesto. With that we drank Tenuta Belguardo 2006; a tuscan wine made mainly from cabernet sauvignon with a rich complex animalistic taste, with notes of coffee, tobacco, sage and vanilla.

The big surprise, however, was not how well the wine worked with the food, I was pretty confident it would be nice, but that it went equally excellent with the opened bag of Estrella Pepparchips (pepperflavored crisps) that was one the countertop during cooking. A perfect amis bouche (how do you spell that?)!

Go on, try this tuscan wine, and choose what condiment you want for it, Reindeer or crisps!

måndag 1 mars 2010

Reflecting on Eliade

I came across something thought provocing signed Mircea Eliade the other day the "homo religiosus is driven by a desire for being; modern ma lives under the dominion of becoming" (Allen, Douglas. 2002. Myth and Religion in Mircea Eliade. New York/London: Routledge.)

I think this is very interesting, the difference between being and becoming. You could also label the latter self-realization; becoming something or someone (to quote our friends Daft Punk) faster, harder, better, stronger. Exactly what it means to avoid living with this before ones eyes and settling for "just" being, I'll leave open for now. But "just" being is also becoming something or someone - a completely other something or someone that what we are daily told we should be(come) by the massive forces of media and fellow humans.